Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 5 im. I Armii Wojska Polskiego
w Konstantynowie Łódzkim
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-23.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - pochodzą od podmiotów zewnętrznych, dlatego też zapewnienie dostępności tych plików nie leży w gestii Szkoły Podstawowej nr 5 redagującej stronę.
 • Niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo-zostały zamieszczone przed wejściem w życie ustawy. Będą udostępnione w sposób alternatywny.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-29.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-26.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Katarzyna Olejniczak, Agata Młotkiewicz,
 • adres e-mail - sekretariat@sp5.konstantynow.pl,
 • numer telefonu - 42 2111197,
 • adres do korespondencji - Szkoła Podstawowa nr 5, im. I Armii Wojska Polskiego, ul. Sadowa 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Sadowej 5/7, prowadzą do niego schody. Przy wejściu znajduje się też podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Biurko osób dyżurujących znajduje się po prawej stronie przy wejściu. Ponadto są jeszcze dwa wejścia. Od strony hali sportowej - dostępne dla uczniów, dzieci z oddziałów przedszkolnych i pracowników szkoły w określonych godzinach wyposażone w schody i podjazd dla osób z niepełnosprawnością, oraz jedno wejście od podwórka szkolnego, wykorzystywane wyłącznie przez pracowników obsługi jest to wyjście ewakuacyjne, do którego prowadzą wyłącznie schody.

W budynku na każdym poziomie (piwnica, parter i dwa piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są  pracownicy obsługi.

Dwa wejścia prowadzące do budynku szkoły wyposażone są w podjazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.

Przed budynkiem szkoły znajdują się wydzielone 4 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością wyznaczone w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych wejścia głównego i wejścia od strony hali sportowej.

Na teren placówki może wejść osoba z psem asystującym, po uprzednim, telefonicznym ustaleniu terminu wizyty z dyrektorem szkoły. Warunkiem wejścia na teren placówki osoby z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnościami certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wymaganych i aktualnych szczepieniach weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnościami z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych