Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Materiały do konkursu kuratoryjnego z biologii

Materiały do samodzielnej pracy ucznia przygotowującego się do konkursu kuratoryjnego z biologii. Rozwiązane zadania można przynosić do sprawdzenia do nauczyciela biologii p. Grażyny Gortat

1.Budowa komórki.docx

2.Genetyka1

3.Genetyka2

4. Genetyka3

Materiały wykraczające poza podstawę programową dla szkoły podstawowej.

Endocytoza egzocytoza img525.jpg

Budowa jądra komórkowegoimg526.jpg

Funkcje jądra kom mg527.jpg

Etap szkolny 

Uczestnicy powinni wykazać się wiedzą i umiejętnościami wskazanymi w podstawie programowej przedmiotu biologia na II etapie edukacyjnym obejmującym klasy IV – VIII ośmioletniej szkoły podstawowej, tj: 

 1. Obszary umiejętności. Uczeń: 
 • wykazuje się umiejętnością planowania i przeprowadzania doświadczeń biologicznych, formułuje problem badawczy i hipotezę, określa warunki doświadczenia (próba badawcza, próba kontrolna) i obserwacji. Dokumentuje i analizuje wyniki, formułuje wnioski,                                                                
 •  wykazuje znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych w tym opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy,  
 • wyjaśnia zjawiska i procesy zachodzące w wybranych organizmach i środowisku, 
 • przedstawia zależności między organizmem i środowiskiem,  
 • wskazuje, że różnorodność biologiczna jest wynikiem procesów ewolucyjnych, 
 • posługuje się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych w tym wykorzystuje różne źródła i metody pozyskiwania informacji, odczytuje, analizuje, interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, graficzne i liczbowe. Posługuje się podstawową terminologią biologiczną,   
 •  potrafi zastosować nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów biologicznych, w tym interpretuje informacje (wyjaśnia zależności przyczynowo - skutkowe) oraz przedstawia opinie i argumenty związane z omawianymi zagadnieniami biologicznymi. 

  2. Organizacja i chemizm życia. Wirusy. Uczeń: 
 • przedstawia hierarchiczną organizację budowy organizmów,  
 • wyróżnia makroelementy (w tym rolę pierwiastków biogennych) , mikroelementy oraz przedstawia ich znaczenie w organizmach,  
 • przedstawia właściwości i znaczenie wody oraz soli mineralnych dla funkcjonowania organizmów,  
 • przedstawia budowę i funkcje białek, cukrów, tłuszczy, kwasów nukleinowych, 
 • zna witaminy, podaje przykłady i funkcje, a także skutki ich niedoboru u człowieka,
 • przedstawia istotę fotosyntezy jako jednego ze sposobów odżywiania się organizmów (substraty, produkty, warunki przebiegu procesu) oraz planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące wpływ wybranych czynników na intensywność fotosyntezy,
 • przedstawia oddychanie tlenowe i fermentację jako sposoby wytwarzania energii (ATP), potrzebnej do życia (substraty, produkty i warunki przebiegu procesów),
 • charakteryzuje czynności życiowe organizmów,   
 • planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące, że podczas fermentacji drożdże wydzielają dwutlenek węgla, 
 • przedstawia budowę wirusów, choroby wirusowe człowieka (grypa, odra, ospa,  różyczka, świnka, AIDS) drogi rozprzestrzeniania się wirusów, zasady profilaktyki chorób oraz uzasadnia dlaczego wirusy nie są organizmami. 

  3. Budowa i funkcjonowanie komórki. Uczeń; 
 • porównuje budowę komórki bakterii, roślin, grzybów, zwierząt oraz wskazuje cechy umożliwiające ich rozróżnienie, 
 • opisuje przebieg i znaczenie podziałów komórkowych,                                                                                                                                   
 • określa organizację DNA w genomie i lokalizuje DNA w komórce.  

  4. Organizm człowieka. Uczeń: 
 • opisuje budowę (w tym elementy budowy układów ich działanie, istotę procesów w nich zachodzących), funkcje i współdziałanie poszczególnych układów: ruchu, pokarmowego, oddechowego, krążenia, odpornościowego, wydalniczego, nerwowego i narządów zmysłów, dokrewnego i rozrodczego (z uwzględnieniem rozwoju człowieka) a także skóry,                                   
 •  rozpoznaje na schematach, modelach elementy budowy tych układów i narządów,  zna grupy krwi układu ABO i Rh oraz społeczne znaczenie krwiodawstwa,   
 • rozróżnia typy odporności, zna działanie surowicy i szczepionek, przedstawia znaczenie przeszczepów,     
 •  podaje przykłady schorzeń układów, narządów oraz zasady profilaktyki, uzasadnia konieczność konsultacji lekarskiej w przypadku rozpoznania choroby,      
 •   wymienia czynniki wpływające na prawidłowe funkcjonowanie poszczególnych układów, narządów, w tym zwraca uwagę na prawidłowe odżywianie i aktywność fizyczną,                                                                                                                                                                                                                                
 •  rozpoznaje czynniki źle wpływające na zdrowie człowieka w tym palenie papierosów, niewłaściwe odżywianie, alergeny, stres, hałas, zaburzenia snu, alkohol, narkotyki, substancje psychoaktywne, dopalacze, środki dopingujące, e - papierosy. 

  5. Homeostaza. Uczeń: 
 • przedstawia zdrowie jako stan równowagi środowiska wewnętrznego organizmu oraz choroby jako zaburzenia homeostazy,  
 • wykazuje powiązania strukturalne i funkcjonalne między narządami organizmu człowieka w obrębie poszczególnych układów oraz między układami,      
 • wskazuje czynniki wpływające na zaburzenia homeostazy organizmu (stres, substancje szkodliwe, czynniki biologiczne, chemiczne, fizyczne, w tym narkotyki, nadużywanie leków, używek), wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka ( CO2, CO, SO2, NO2, pyły, węglowodory). 

Wiedza i umiejętności wykraczające poza podstawę programową dla szkoły podstawowej. Uczeń:     

 • rozpoznaje elementy budowy komórki oraz podaje ich funkcje (błona komórkowa, jądro, chloroplasty, mitochondria, wakuola, rybosomy, lizosomy, ściana komórkowa, cytoplazma, aparat Golgiego, siateczka śródplazmatyczna),w tym przedstawia budowę i funkcję jądra komórkowego.   
 • wykazuje związek budowy błony komórkowej z pełnionymi przez nią funkcjami, rozróżnia rodzaje transportu do i z komórki (dyfuzja prosta i wspomagana, transport aktywny, endocytoza i egzocytoza),  wyjaśnia rolę błony komórkowej i tonoplastu w procesach osmotycznych, planuje i przeprowadza doświadczenia wykazujące zjawisko osmozy i plazmolizy,  
 •   przedstawia mechanizmy i narządy odpowiedzialne za utrzymanie wybranych parametrów środowiska wewnętrznego na określonym poziomie - termoregulacja, osmoregulacja, rola stałości płynów ustrojowych np. stężenia glukozy we krwi, poziom wapnia we krwi, stałości ciśnienia krwi, rolę hormonów w reakcjach na stres u człowieka. 

  Wykaz literatury obowiązującej uczestników oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:
 • 1. Podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń do biologii dla szkoły podstawowej dopuszczone  do użytku szkolnego przez MEN.
 • 2. Łoboziak S., Laboratorium w szufladzie, Biologia. PWN, Warszawa 2018.
 • 3. Atlas anatomiczny, Tajemnice ciała, Nowa Era, 2008.
 • 4. Guzik M., Jastrzębska E., Kozik R., Matuszewska R., Pyłka – Gutowska E., Zamachowski W., Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era. (po gimnazjum) 
 • 5. Dubert F., Kozik R., Krawczyk S., Kula A., Marko-Worłowska M, Zamachowski W., Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Nowa Era. (po gimnazjum)
 • 6. Biologia Campbella, Dom Wydawniczy REBIS 2016 (w zakresie treści objętych programem konkursu).
 • 7. Materiały w formie elektronicznej na platformie e-podręczniki MEN z biologii, szkoła podstawowa (epodreczniki.pl).